Trinity Karlstad

AKTUELLT

2019-03-20

årsmöte

läs mer

2017-12-13

bra present/bröllopsgåva

 I Malagiri bor hundratals familjer ännu bor i plåtskjul. Många har förlorat hoppet om en framtid och barnen är hårt drabbade. Av den anledningen driver vi ett projekt att börja bygga upp byn igen – utan en riktig bostad är det svårt att få ett fungerande liv.

läs mer

Våra stadgar

§ 1    Föreningens namn är  Ideella föreningen TRINITY Karlstad och hemort för den är  Karlstad kommun, Värmland.
§ 2   Föreningens verksamhetsområde är främst Karlstad och Värmland, men eftersom föreningens intresseområde är både internationellt och interkulturellt så saknar den egentligen geografisk gräns .
§ 3   Ideella föreningen TRINITY Karlstad vill verka för :

 • att ge stöd för barns och ungdomars omsorg  och skola i nepalesiska byn Malagiri.
 • att i ett utvidgat skede även ge stöd för omsorg och skola i Indien, om möjligt också i Tibet – främst bland barn i flyktingsituation.
 • att sprida information om barns och ungdomars situation i Nepal, Tibet och Indien. Detta gällande även de barn som lever avskilt från sin ursprungskultur genom att leva som flyktingar.

i syfte att

 • att förbättra ovan nämnda barns och ungdomars sociala situation och bäst möjligt tillgodose deras behov av grundläggande utbildning.
 • att ge barn och ungdomar kontakt med sin egen kultur och tradition i de fall de ställts utanför detta.
 • att så långt möjligt hålla med måltider i skoldagen
 • att förbättra familjesituationer när hemmets och föräldrars resurser inte räcker till.

§4  Föreningen skall inte bedriva näringsverksamhet utan i stället genom att ställa medel till förfogande verka för att ändamålet enligt §3 uppfylls och att målgruppen som beskrivs ovan ges möjligheter, mest genom princip ”hjälp till självhjälp”, att tillgodose sina skol- och omsorgsbehov.
§ 5  Föreningen skall vara politiskt och kulturellt helt obunden.
§ 6  Var och en som vill verka för föreningens ändamål och syfte skall kunna antas som medlem. Medlem som motarbetar föreningens ändamål och syfte eller bryter mot stadgar och årsmötesbeslut kan uteslutas efter beslut av medlems- eller årsmöte.
§ 7  Styrelsen skall bestå sju medlemmar Styrelsen skall föra räkenskapsår som är avslutade för kalenderår. Tillsammans med verksamhetsberättelse skall räkenskapsdokument överlämnas  till revisorerna för granskning senast en månad före ordinarie årsmöte. Revisionsberättelse skall därefter finnas tillgänglig för styrelse och medlemskår  i god tid före årsmötet.
§ 8  Årsmöte bör hållas före april månads utgång. Extra medlemsmöte skall hållas då styrelsen så beslutar, eller inom en månad efter det att minst 8 medlemmar begärt det hos styrelsen. Kallelse till årsmöte och medlemsmöte skall ske senast tre veckor före års- och medlemsmöte. Kallelsen skall vara skriftlig till dem som kan ses som föreningens eller speciella ärendens nyckelpersoner, men föreningens medlemskår och stödmedlemmar förväntas självmant ta reda på årsmöte via föreningens nyhetsbrev och hemsida eller direkt hos styrelseledamot. Dagordning med eventuella aktuella intressen och teman som ska behandlas vid årsmötet skall finnas tillgängligt senast två veckor före mötet.
Dagordning och vad som skall förekomma vid årsmötet :

 • Mötets öppnande
 • Val av ordförande och sekreterare speciellt för års- eller medlemsmötet.
 • Val av en justeringsman att jämte ordförande justera protokollet.
 • Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.
 • Styrelsens verksamhetsberättelse.
 • Revisorernas berättelse.
 • Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
 • Beslut om antalet styrelseledamöter
 • Val av ordförande i föreningen tillika i styrelsen.
 • Val av övriga ledamöter.
 • Val av en revisor
 • Val av valberedning
 • Fastställande av budget, verksamhetsplan och riktlinjer.
 • Beslut om medlemsavgift.
 • Ärenden som styrelsen förelägger mötet samt eventuella övriga ärenden.
 • Mötets avslutande

Vill medlem underställa ordinarie årsmöte förslag och särskilda ärenden
skall detta inges skriftligen till styrelsen senast tre veckor före mötet.
§9  Årsmöte och medlemsmöte är föreningens beslutande organ. Mellan dessa möten administrerar styrelsen föreningen och verkställer beslut i enlighet med stadgar, budget, verksamhetsplan och övriga beslut på årsmöte och eventuellt extra medlemsmöte. Styrelsen kan fatta följdbeslut som utgår från årsmötets beslut om budget, verksamhetsplan och riktlinjer. Styrelsen är beslutsmässig om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Firmatecknare utses av styrelsen internt. Val av föreningens kassör och sekreterare sker också inom styrelsen.
§10  Vid budgetering får utgifter endast budgeteras i den mån de kan säkert finansieras med säkert tillgängliga medel. Styrelsen får inte besluta om utgifter som inte är budgeterade. Om nya medel kommer in får styrelsen dock besluta om åtgärder som tidigare planerats på årsmöte eller medlemsmöte i den mån utgifterna kan täckas med de nya likvida medlen.

§ 11  Medlem som anlitar föreningen för marknadsföring, konsultation, uppdrag eller dylikt skall betala föreningens självkostnadspris för detta om det inte beslutas av medlemsmöte att det aktuella anlitandet skall bekostas av föreningen.
§ 12  Ändring av stadgarna kan endast beslutas med majoritet i två på varandra följande medlemsmöten varav minst det ena skall vara ordinarie årsmöte. Förslaget till stadgeändring skall medfölja kallelsen till mötena.
§ 13  Upplösning av föreningen kan endast ske under samma förutsättningar som beslut om stadgeändring. Vid upplösning av föreningen beslutar det sista medlemsmötet om hur eventuella kvarvarande tillgångar skall disponer